*

*

denielsharman:

nice hair, bud.

denielsharman:

nice hair, bud.

"Ah… It’s not creepy at all."

Daniel Sharman as Kol Mikaelson/Kaleb (4/?)